جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

امروز بر سر یک دو راهی ایستاده اید و نمی دانید که کدام مسیر را باید انتخاب کنید. همینطور که شخصیت مسئول تان شما را به یک راه و شخصیت بازیگوش تان شما را به راه دیگری می کشاند، می توانید جاذبه هر دو طرف را احساس کنید. متاسفانه انتخاب هیچ یک از این دو راه شما را اقناع نمی کند، زیرا نمی خواهید چیزی را از برنامه امروزتان حذف کنید. گاهی تنها راه برای پیروزی این است که قوانین بازی را تغییر بدهید. ایجاد یک راه سوم که شخصیت بالغ بیرونی و کودک درون تان را محترم می شمارد شما را از این مخمصه خلاص می کند. ناپلئون هیل نویسنده می گوید: "تنها محدودیت های زندگی، همان محدودیت هایی هستند که با ذهن خود ایجاد می کنید."

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه