جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

یک تغییر غیرمنتظره در برنامه های امروزتان رخ می دهد که در ابتدا شما را غافلگیر و حیران می کند، اما هنگامی که پتانسیل موجود در وضعیت جدید را درک می کنید به سرعت خودتان را با شرایط جدید تطبیق می دهید. شاید امروز اتفاقی بیفتد که آمادگی آن را نداشته اید. در این حالت هم به همان اندازه غافلگیر خواهید شد. در هر صورت، باید تغییراتی که کنترل آنها فراتر از دامنه اختیار شماست را بپذیرید و با آنها کنار بیایید، در غیر اینصورت نا امید و مستاصل خواهید شد. اِکهارت تول می گوید: "برای اینکه در جهت مخالف جریان حیات حرکت نکنید باید با وقار، فارغ و سبکبار باشید."

ستارگان متولد جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه