دوشنبه ۲۶ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

شما می خواهید که امروز در دنیای تخیلات خود سیر کنید، اما وظایف دنیوی مانع فاصله گرفتن شما از دنیای واقعی می شوند. با این وجود، هنوز هم انگیزه دارید که احساسات خود را ابراز کنید، چه انتظارات دیگران را برآورده کنند و چه برخلاف انتظارات آنها باشند. اکنون که عطارد موذی و خورشید خودسر هر دو در حال بازدید از پنجمین منزل بازیهای شما هستند، خوش بودن در حین انجام وظیفه آسان است. شما نمی توانید زیاد از مسئولیت های خود فاصله بگیرید، اما می توانید در حین انجام تعهدات تان خوش بگذرانید. تعادل، دوست شما است.

ستارگان متولد دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه