پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

شما متولدین بلندپرواز جدی برای ایجاد ثبات تلاش می کنید، حتی هنگامی که بی پروایانه از صخره ها بالاتر و بالاتر می روید. با این وجود، آنطور که به نظر می رسد مطمئن نیستید. در شرایطی که ماه نوی سرطان در هفتمین منزل مشارکت های شما طغیان کرده، باید از حمایت ها و پشتیبانی های دیگران استفاده کنید. آب های احساسات به دور پاهای شما حلقه زده اند و صخره ها را لیز کرده اند. در میان احساسات در هم آمیخته شنا کنید، اما به هیچ یک دلبسته نشوید. برای عبور از هر طوفانی به ندای درون خود گوش فرا دهید.

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه