شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

امروز لاک دفاعی خود را می شکنید و اعتماد به نفس تان قوی تر از همیشه باز خواهد گشت. اگر اجازه ندهید که خوش بینی بی هدف تمامی ایده های برتر شما را نقش بر آب کند، داشتن افکار مثبت می تواند برای شما جادو کند. اما تلاش برای تبدیل هر ایده درخشان به یک چیز ملموس، در نهایت بیش از آنکه سودمند باشد مضر است. هنگامی که از طریق دوربین قدرتمند خوش بینی به دنیا نگاه می کنید، بررسی میزان واقعیت گرایی و منطق تان واقعا سودمند خواهد بود. خوشبختانه برای دریافت نظرات مبتنی بر منطقی که عاجزانه به آنها نیاز دارید، می توانید به دوستان خود تکیه کنید. یک چشم واقع بین، همه چیز را می بیند.

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه