پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

به زبان آوردن نیازها جزو ضرورت های یک رابطه موفق است، اما رُک بودن بیش از حد شما می تواند فضای ناخوشایندی را ایجاد کند. شما مشتاق هستید تا کاری کنید که اتفاق خاصی بیفتد، اما حضور ماه نوی سرطان محتاط در چهارمین منزل امنیت تان شما را برای ایجاد تغییر و تحول دچار تردید می کند. با افزودن نیت های والا به تمایلات خود بیش از حد به آنها قدرت ندهید. اگر حس درونی تان به شما می گوید که صبر کنید، خواسته اش را زمین نگذارید. با عجله در انجام برنامه ها هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه