شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز رابطه های اجتماعی شما راه گریزی از استرس های عاطفی اخیر را در پیش پای شما قرار می دهند. اگرچه آحتمالا آزردگی شما فعلا برطرف می شود، اما این مساله لزوما از ریشه حل نشده است. توسل به روشهای آسان، از آن چیزی که در عمل هست بهتر به نظر می رسد، اما این فقط یک راهکار موقتی است. سیاره اصلی شما مریخ با مشتری توسعه گرا یک زاویه خوش یمن ایجاد می کند و باعث می شود که هر چیزی بیش از آنچه که هست به چشم بیاید. با این حال، اگر نمی خواهید که بارها و بارها با یک مساله دست به گریبان شوید، باید از انکار دست بردارید. هنگامی که با تردید روبرو می شوید، یک نفس عمیق بکشید و به دنیای واقعیات بازگردید. جِیمز گارفیلد می گوید: "حقیقت، شما را آزاد می کند، اما در ابتدا محنت بار است."

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه