پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

احتمالا آرزو می کنید که ای کاش می توانستید عشق تازه ای را آغاز کنید، اما برای این کار لازم نیست که رابطه سالمی که اکنون در آن به سر می برید را ترک کنید. ماه نوی سرطان پرورنده، پنجمین منزل ابراز وجود شما را تلطیف می کند و باعث می شود که هوشیارانه عشق و احساسات خود را به روابط فعلی تان تزریق کنید و جادو را نیز وارد بازی عاشقانه خود کنید. با این وجود، اگر با کسی رابطه ای نداشته باشید، ممکن است بخاطر ترس از صدمه دیدن، از ایجاد رابطه واهمه داشته باشید. کرِیگ کریپِن می گوید: "شما چیزی را در جهان می بینید که در قلب خود دارید."

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه