شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

امروز حباب خیالات شما منفجر نخواهد شد، با این وجود بدون اینکه آسیبی به کسی برساند هم نمی تواند از این بزرگتر شود. هوشمندانه ترین راه برای عبور از مخمصه فعلی این است که پیش از آنکه تنش به مرز انفجار برسد، آن را تخلیه کنید. نقش خود در بر هم زدن تعادل و سهم تان برای رسیدن به یک راه حل را بپذیرید. فرار از زیر بار مسئولیت با مقصر دانستن دیگران در شأن شما نیست. در عوض، ماهیت ارزشمند خود را به دیگران نشان بدهید و رهبری باشید که خودتان حاضر به اطاعت از وی هستید.

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه