شنبه ۲۴ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

امروز مطمئن نیستید که بتوانید حرف دیگران را همینطور بپذیرید، زیرا به تفسیر خود از آنچه می شنوید اعتماد ندارید. حتی اگر احساس کنید که دیگران به دنبال گمراه کردن شما هستند شاید حالت تدافعی به خود بگیرید. اگرچه راهنمایی غلط از جانب دیگران بعید است، اما امکان دارد برنامه های فعلی آنها با شما کاملا متفاوت باشد. با این وجود، اگر آنقدر اعتماد به نفس دارید که توصیه های آنها را بپذیرید، نظرات شان باز هم می تواند ارزشمند باشد. کنفسیوس می گوید: "احمق از مشاوره خوب متنفر است، اما انسان زیرک آن را در قلب خود جای می دهد."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه