شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

امروز به روش های مختلف انبوهی از پیام های اضطراری دریافت می کنید که به شما هشدار می دهند که پیش از آنکه دیر شود، دست به کار شوید. اگرچه این حس فزاینده اضطرار باعث می شود که تکانی به خود بدهید، اما بهترین روش برای دریافت انگیزه نیست. در واقع، ممکن است به خاطر اینکه برای انجام غیر ممکن ها تلاش می کنید با صرف بیش از حد انرژی، خود را از رمق بیندازید. با این وجود، در حال حاضر در میانه یک مرحله مهم از رشد قرار دارید و به همین دلیل، ایجاد تعادل در زندگی دشوار است. دِیوید آلِن نویسنده می گوید: "شما هرکاری را می توانید انجام بدهید، اما نه همه کارها را."

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه