شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز به افق نگاه می کنید و گزینه های بی پایانی را مشاهده می کنید که چشم انتظارند تا شما به دنبالشان بروید. ایده آل های بلند شما با تصورات نامحدودتان در هم می آمیزند و به شما انگیزه می دهند تا به دنبال تحقق رویاهای غیرممکن بروید. با این حال، اگر آرزوهای شما دست نیافتنی باشند، شرایط را برای دلسردی خود فراهم کرده اید. اما اگر غیرممکن ها را به دنیای تخیلات بسپارید، دیگر نیازی نیست که دست از ماجراجویی ها و تفریحات خود بردارید. جان لِنون می گوید: "زمانی که از تلف کردنش لذت می برید، تلف نشده است."

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه