فال روزانه: ماه خود را انتخاب کنید

حَمَل - Aries

فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

ثور - Taurus

اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

جوزا - Gemini

خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

سرطان - Cancer

تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

اسد - Leo

مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

سنبله - Virgo

شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

میزان - Libra

مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

عقرب - Scorpio

آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

قوس - Sagittarius

آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

جدی - Capricorn

دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

دلو - Aquarius

بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

حوت - Pisces

اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس