شنبه ۱۸ ارد ۱۴۰۰

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

شما بهترین داور هستید، چرا که بی طرفی کنونی تان به شما را این امکان را می دهد تا هر دو روی سکه را ببینید. در ظاهر، از فقدان سوگیری و غرض ورزی خود مطمئن هستید. با این وجود، حتی هنگامی که تصور می کنید که جهت گیری ها و نظرات شخصی خود را کنار گذاشته اید، احتمالا باز هم در گوشه و کنار ذهن شما پرسه می زنند. علاقمندی های خود را انکار نکنید؛ در عوض، بپذیرید که گاهی پیش داوری می کنید و به تجزیه و تحلیل این موضوع بپردازید تا بتوانید رشد فردی خود را افزایش دهید. امروز با تاباندن نور هوشیاری خود به نیروی تاریکی می توانید انسان بهتری باشید.

ستارگان متولد شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

فال روزانه