جمعه ۱۵ مرد ۱۴۰۰

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

اگرچه دوست دارید که مدتی کار را فراموش کنید، اما کنارگذاشتن دغدغه های حرفه ای، علی الخصوص در صورتی که افراد دیگری هم به شما وابسته باشند دشوار است. با این حال، امروز واقعاً به وقت گذراندن با دوستان یا خویشاوندان خود نیاز دارید تا بتوانید تجدید قوا کنید. در نهایت، تصمیم با شما است. تغییر دادن سمت و سوی افکارتان برای یک روز آنقدرها که فکر می کنید دشوار نیست. مادر ترِزا می گوید: "اگر می خواهید که دنیا را تغییر بدهید، به خانه بروید و به خانواده خود عشق بورزید."

ستارگان متولد جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

فال روزانه