سه شنبه ۱ مرد ۱۴۰۳

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

شما می خواهید که کنترل کامل زندگی تان را در دست بگیرید و کارگردان سرنوشت خود باشید، اما احتمالا تعدادی از کلیدهای سعادت شما در دست دیگران است. ماه نوی اسد به هشتمین منزل منابع مشترک شما اشاره می کند و نشان می دهد که همکاری با دیگران کار هوشمندانه ای است. با این حال، اگر شخص دیگری قدرت خود را به رخ شما بکشد وضعیت دشوار خواهد شد. برای مبارزه با چیزی که به وضوح حاکی از عدم اعتماد به نفس است وقت خود را تلف نکنید. در عوض، با دوستان خود برای خلق توافقات محکم مذاکره کنید تا در ادامه، موفقیت دوجانبه شما تضمین شود.

ستارگان متولد سه شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

فال روزانه