شنبه ۱۸ ارد ۱۴۰۰

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

امروز ذات بلندپرواز شما با رویکرد منصفانه تان به زندگی به زیبایی در هم می آمیزد. شما این توان را دارید که وارد یک موقعیت پیچیده شوید، متغیرهای فعال در آن را ارزیابی کنید و فورا یک برنامه عملیاتی را طراحی کنید. هنگامی که نوبت به انجام کارها در موعد مناسب می رسد، شما به شدت دقیق هستید. هیچ فرمولی برای این نوع از تصمیم گیری وجود ندارد، اما سبکتر کردن بار هیاهوی زندگی روزمره از روی ذهنتان قدرت شما برای درک دستورالعمل های درونی تان را افزایش می دهد. هیچگاه به خاطر اعتماد به حس درونی خود احساس شرمندگی نکنید؛ شاید عقل اغوا و قلب کور شود، اما شم درونی شما هیچگاه اشتباه نمی کند.

ستارگان متولد شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

فال روزانه