یکشنبه ۱۹ ارد ۱۴۰۰

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز بهترین عملکرد کاری و حرفه ای ممکن را از خود نشان می دهید، اما شاید در حال حاضر این برای شما کافی نباشد. شما با یک نیروی عمیق و قدرتمند پیوند برقرار کرده اید که شما را در مسیر شغلی تان به جلو می راند، یا اینکه شما را مورد تحسین اطرافیان تان قرار می دهد. امروز می توانید احساس کنید که در آستانه یک پیشرفت مهم قرار دارید، اما نمی دانید که قرار است چه اتفاقی بیفتد. به ندای درون خود گوش کنید و فقط زمانی قدم بردارید که احساس می کنید که زمان مناسبی است. باب دیلِن در یکی از ترانه های خود می خواند: "خیلی زود لب به سخن نگشایید، چرا که هنوز همه چیز تمام نشده است، زیرا همه چیز در طول زمان تغییر می کند."

ستارگان متولد یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

فال روزانه