شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

تعهد فعلی شما به مسئولیت پذیری در اجتماع بسیار جدی است، با این وجود شاید به دنبال فرار از یکی از مسئولیت هایی باشید که دیگر به آن علاقه ای ندارید. البته شما از انجام هیچ یک از مسئولیتهای خود دست نخواهید کشید؛ با این حال اگر یک راه درست و جوانمردانه برای گریز بود، احتمالا آن را انتخاب می کردید. بهتر است بدون تلاش برای تغییر در مسئولیت های خود وظایفی که قبلا بر عهده گرفته اید را به درستی انجام بدهید. شما قلباً می دانید که نباید قولی که داده اید را زیر پا بگذارید.

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه