شنبه ۱۸ ارد ۱۴۰۰

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

شما متقاعد نشده اید که دنیا در حقیقت همان چیزی است که می بینید. در واقع، بسیاری از آیین های معنوی ادعا می کنند که توهم دنیای سه بعدی روی واقعیت را پوشانده است. با این وجود، شما به یک اختلاف عاطفی کشانده شده اید که چنان واقعی به نظر می رسد که آن دسته از حقایق ماورایی که با آنها آشنایی دارید را از یاد می برید. خوشبختانه با گسترش دیدتان نسبت به موقعیت فعلی می توانید خود را از حس منفیِ به زنجیر کشیده شدن خلاص کنید. ماری لو رِتون ژیمناست می گوید: "خوش بینی شادمانی را به خود جذب می کند. اگر حالت مثبت خود را حفظ کنید، چیزهای خوب و انسانهای خوب به سوی شما جذب می شوند."

ستارگان متولد شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

فال روزانه