چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

شما یک رشد ناگهانی را تجربه می کنید که بر اثر یک تغییر ناگهانی در باورهایتان پدید آمده است. چه بسا تحت تاثیر مطالعات تازه خود قرار گرفته باشید یا اینکه طرز فکر تازه ای به مذاق تان خوش آمده است. این وضعیت از جهاتی برای شما متولیدن دلو ایده آل است؛ فرصت هایی که در نتیجه رشد پتانسیل های شما فراهم شده اند را در آغوش بکشید. با این وجود، اگر توسعه ذهنی کنونی شما فقط در ابعاد فکری باشد در بلندمدت سودمند نخواهد بود. هَری اِستایلز خواننده می گوید: "رویا فقط تا زمانی رویاست که شما تصمیم بگیرید تا آن را به واقعیت تبدیل کنید."

ستارگان متولد چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

آنا کمپ

نام کامل : آنا...

گوئینت پالترو

نام کامل : گوئینت...

فال روزانه