شنبه ۱۸ ارد ۱۴۰۰

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

اگر درباره عمیق ترین و ترسناک ترین احساسات خود با دیگران صحبت کنید، می توانید منطق درمیان گذاشتن دیدگاه های دوگانه خود را درک کنید. با این وجود، اثبات ارزش ریسکی که با افشای چشم انداز خود متحمل آن می شوید دشوار است. معمولا گفتگو بهترین راه برای کاهش تنش های انباشته شده است، اما امروز می تواند اثر معکوس داشته باشد. امروز باید از برخی موضوعات فاصله بگیرید، مگر اینکه بخواهید ترس ها و دغدغه های همه را بیشتر کنید. پیش از آنکه آشوب به پا کنید آنقدر صبر کنید تا فرصت مناسبی را برای ابراز دیدگاه خود در میان هیاهوی موجود پیدا کنید.

ستارگان متولد شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

فال روزانه