شنبه ۱۸ ارد ۱۴۰۰

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

امروز نگه داشتن احساسات تان برای خودتان کار دشواری است، زیرا شما ذاتا تمایل دارید که تجربه هایی که داشته اید را با دوستان و اطرافیان تان در میان بگذارید. با این وجود، احتمالا افشای نقاط آسیب پذیرتان هوشمندانه ترین کار ممکن نخواهد بود و تنها به خاطر ابراز حقیقت وجود خود در معرض بی رحمانه ترین قضاوت ها قرار خواهید گرفت. بحث و جدل بدون اینکه لزوما چیزی را به بازده شما اضافه کند باعث می شود که احساسات فروخورده دیگری هم غلیان کنند. لزومی ندارد که به هر چه که می شنوید واکنش نشان دهید. شما نمی توانید باد را کنترل کنید، اما می توانید جهت بادبان را تغییر دهید."

ستارگان متولد شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

فال روزانه