ارسال شده در تاریخ:23 دی 1395

ارتباط نمادهای طالع بینی چینی منطقه البروج چینی (طالع بینی چینی) را می توان در چهار گروه طبقه بندی کرد. هر یک از این گروه ها حاوی سه نماد طالع بینی هستند که هر سه با هم سازگاری متقابل دارند. به این مثلث ها، مثلث های قرابت می گویند، اما اغلب عبارت «متحد» هم برای [… ]

طالع بینی چینی

  طالع بینی چینی طالع بینی چینی بر تقویم قمری چینی که طولانی تری گاهشمار در تاریخ بشر است تکیه دارد. آغاز تقویم چینی به سال 2637 قبل از میلاد مسیح باز می گردد. طالع بینی چینی مبتنی بر 12 نماد با نام های حیوانات است که هر یک نماینده یک سال قمری هستند. بر [… ]