چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

در حال حاضر احساس می کنید که به تایید و تصدیق ارزش تان توسط خود و اطرافیان تان نیاز دارید. در شرایطی که ماه نوی سنبله دقیق ابهام موجود در انرژی دومین منزل منابع شخصی شما را برطرف می کند، لازم است که سرمایه گذاری هایی که از لحاظ زمان و انرژی انجام می دهید را به دقت بررسی کنید. در عین حال، بررسی داشته ها و محاسبه مایملک تان تنها بخشی از ماجرا است. در یک ارزیابی دقیق باید مهارت ها و استعدادهای منحصر به فرد خود را نیز به حساب بیاورید. شما نیز شایسته عشقی هستید که به راحتی به دیگران ارزانی می کنید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه