شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز با ظرافتی که در عملی کردن برنامه های تان از خود نشان می دهید استادی تان در کار خود را اثبات می کنید. روند پیوسته ی تلاش شما به واسطه پیوند زحل بلندپرواز با خورشید در ششمین منزل استخدام تان تقویت می شود. مردم می دانند که می توانند روی حرف شما حساب کنند؛ اگر بگویید که کاری را انجام خواهید داد، هیچ تردیدی وجود ندارد که گفته خود را عملی خواهید کرد. در حالی که یک چشم خود را به افق های دوردست دوخته اید، لحظه به لحظه به پیشرفت تان توجه کنید.

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه