شنبه ۲۲ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز اجازه بدهید که کودک درون تان بیرون بیاید و بازیگوشی کند. به ابتدایی ترین حالت ممکن برگردید و از آن لذت ببرید. برخی از مهم ترین درسهای زندگی همانهایی هستند که در هنگام کودکی یادگرفته اید. به طرز فکری که در آن زمان داشتید برگردید و سادگی حیاتی که در آن هنگام تجربه کرده اید را در آغوش بکشید. زندگی فقط هنگامی پیچیده می شود که خودتان پیچیده اش می کنید. دورانی که به هیچ چیز اهمیتی نمی دادید و زندگی خودتان را می کردید را به یاد بیاورید و دوباره همانطور زندگی کنید.

ستارگان متولد شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه