چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

اینکه به جای رویارویی با ناشناخته ها به امنیت دانسته های کنونی خود اکتفا کنید وسوسه انگیز است. هنگامی که ماه نوی سنبله در نهمین منزل ایده های بزرگ تان حلول می کند، انتخاب های مهمی را باید انجام بدهید. همینطور که تلاش می کنید تا بین نیاز خود به جمع آوری اطلاعات سودمند و انگیزه سیری ناپذیرتان برای دستیابی به تقدیر و تحسین دیگران تعادل برقرار کنید، ناامیدی در وجود شما رخنه می کند. عارف هندی، سادگورو می گوید: "هیچ کس فقط به این خاطر که آرزو دارد به جایی نمی رسد. مردم به این خاطر به جایی می رسند که توانمندی های لازم را کسب می کنند."

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه