سه شنبه ۱۳ مرد ۱۳۹۹

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

امروز نیروگاه آرزو و آمال هستید و هیجان کنونی شما می تواند دیگران را به وحشت بیندازد. اگرچه هیچ کس نمی خواهد که مانع راه شما شود، اما شاید کسی نقش دشمن تان را بازی کند. واکنش های شما باید حساب شده باشد، چرا که هرچه بیشتر تلاش کنید تا بر مقاومتی که با آن روبرو می شوید غلبه کنید، آن مقاومت نیرومندتر می شود. گوش دادن به نیازهای دیگران از استرس و فشار می کاهد. در واقع، باور متعصبانه شما مبنی بر اینکه هیچ چیز نمی تواند از پیشرفت تان جلوگیری کند همان چیزی است که موانع فعلی را ایجاد کرده است. اگر خودتان طوفان به راه انداخته اید نباید از باران دلگیر شوید.

ستارگان متولد سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

فال روزانه