یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

انگیزه شما برای کامیابی اغلب باعث می شود که برای اطمینان از وجود بیشترین شانس موفقیت، کنترل موقعیت را به دست بگیرید. اما یک تغییر زیر و رو کننده به شما انگیزه می دهد تا رویکرد انعطاف پذیرتری داشته باشید. جابجایی خورشید به سمت حوت آرام، سومین منزل اطلاعات شما را در کانون توجه قرار می دهد و این شما را در وضعیتی قرار می دهد که بیش از آنکه بخواهید حرف خود را به کرسی بنشانید، پذیرای پیام دیگران هستید.با این وجود، هنگامی که قلباًمتوجه شدید چیزی اشتباه است، اجازه ندهید این حس جدید روی قضاوت شما تاثیر بگذارد. گردآوری گزینه ها پیش از تصمیم گیری در مورد یک برنامه عملیاتی، تنوع خوبی برای سرسختی معمول شما خواهد بود.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه