پنجشنبه ۷ خرد ۱۳۹۹

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

امروز از آنچه که در ظاهر نشان می دهید بیشتر نگران هستید، اما دلیل این تظاهر این است که وقتی می خواهید مانع نزدیک شدن بیش از حد دیگران به خود شوید، جادو می کنید. متاسفانه زیرکی شما می تواند اثر معکوس داشته باشد و مانع کمک بهترین دوست یا عشق تان برای حل چیزی که واقعا عامل نگرانی شما است بشود. هنگامی که در شرایط ایده آل خود قرار ندارید، صداقت با دیگران نیاز به شهامت دارد. سام کین می گوید: "ما فقط با پیدا کردن یک انسان کامل عاشق نمی شویم، بلکه هنگامی که یاد می گیریم تا یک انسان ناکامل را کاملا درک کنیم به عشق دست پیدا می کنیم."

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

فال روزانه