شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

شما فقط می خواهید که اطرافیان تان را تحت تاثیر قرار بدهید و حاضرید هر کاری که از دست تان بر می آید را انجام بدهید تا پشتکار خود را نشان بدهید. خورشید درخشان در میزان مردم دوست با زحل سختگیر هماهنگ می شود و شما را ملزم می کند که تا می توانید تلاش کنید تا بیش از پیش بدرخشید. اما تنبلی نکنید و به جای عرق ریختن و تلاش به جذابیت خود تکیه نکنید. جَک کَن فیلد می گوید: "فقط یک نفر مسئول کیفیت زندگی شماست. آن یک نفر خودتان هستید."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه