پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

احتمالا کارهای زیادی را بر عهده گرفته اید و خواه ناخواه، اکنون موعد ارائه نتیجه رسیده است. اگرچه احتمالا برای ماندن در خانه برنامه ریزی کرده اید، اما حضور ماه کامل جدی در دهمین منزل حرفه شما حاکی از آن است که هنوز هم کار در صدر اولویت های شما قرار دارد. خوشبختانه کمی نظم و تلاش، روند حرکت شما بسوی تحقق اهداف تان را تسریع می کند. زیگ زیگلار می گوید: "برای رسیدن به موفقیت هیچ آسانسوری وجود ندارد. باید از پله ها استفاده کنید."

ستارگان متولد پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه