دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز آماده اید تا نقشه های خود برای فتح جهان را به مرحله اجرا در بیاورید، اما متوجه خواهید شد که حتی کنترل زندگی خودتان را هم در اختیار ندارید. حقیقت این است که زمان بندی شما درست نیست و هر چیزی که می گویید موجب سوء تفاهم می شود. با این حال، به فکر ارزیابی مجدد اهداف خود می افتید. به جای آنکه تلاش کنید تا ارزش خود را با افراط در نشان دادن قدرت تان به نمایش بگذارید، روی قدرت درونی خود تمرکز کنید. زیگ زیگلار می گوید: "انسانهایی که از درون می درخشند به نور صحنه نیازی ندارند."

ستارگان متولد دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

فال روزانه