چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز برای به سرانجام رساندن وظایف خود اشتیاقی ندارید، زیرا بیش از آنکه به فکر تکمیل باشید، به دنبال کمال هستید. ماه نوی سنبله، ششمین منزل استخدام تان را به تکاپو وادار می کند و باعث می شود که تا می توانید در کار خود دقت و ظرافت به خرج بدهید. روش فعلی شما اهمیت به سزایی دارد، زیرا سبک و سیاق آینده شما را مشخص می کند. اگر قرار است کاری را انجام بدهید، از همان ابتدا از روشهای درست استفاده کنید. رابرت هاف می گوید: "از ترکیب کار زیاد و کار هوشمندانه، کار کارآمد ایجاد می شود."

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه