چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

امروز فرصت هایی که برای تقویت کیفیت رابطه هایتان پیش می آیند شما را از پرسه های خیالی بیرون می کشند. ماه نوی سنبله به هفتمین منزل شرکای شما تازگی می بخشد و باعث می شود که اطرافیان تان بر منطق و قضاوتهای صحیح تکیه کنند. دروازه ها باز است و شما دعوت شده اید تا رابطه های نزدیک تری را با دیگران برقرار کنید. بحث های توأم با ملاحظه و توجه به شما کمک می کنند تا مسائل پیچیده را در آرامش و با منطق حل کنید. در حال حاضر، کلام حساب نشده می تواند اعتماد را تضعیف کند، اما انتقاد سازنده می تواند یک ابزار مهم برای ایجاد پیوندهای قوی تر بین شما و افرادی که مورد احترام تان هستند به حساب بیاید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه