شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

در حال حاضر ایده آل های نوع دوستانه و استانداردهای سختگیرانه تان می توانند گزینه های پیش روی شما را محدود کنند. چه بسا فرصت هایی پیش بیایند که با اصول اخلاقی تان ناسازگار هستند و شما خود را ملزم می دانید که در جهتی که قطب نمای وجدان تان نشان می دهد حرکت کنید. اما اگر به خاطر رعایت اصول اصلی زندگی تان افت کردید نگران نشوید؛ انجام کاری که اخلاقاً اشتباه است نیز در بلندمدت دردسرهای جبران ناپذیری را با خود به همراه خواهد داشت. حتی اگر اصول و ارزشهای دیگر سودآورتر به نظر می رسند باز هم دلیلی وجود ندارد که از هدف و اصول اصلی خود دست بکشید. مولوی می گوید: هر راهی که در شما اخلاص ایجاد می کند راه درست است.

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه