دوشنبه ۲ خرد ۱۴۰۱

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

اگرچه ایده های شما احساسات تندی را در وجود شما بیدار می کنند، اما امروز می توانید در قالب بهتری از آنها استفاده کنید. البته هنوز هم توصیه می شود که به نشانه هایی که از ضمیر ناخودآگاه خود دریافت می کنید توجه کنید، چرا که این نشانه ها درک شما را نسبت به خود و دنیای پیرامون تان افزایش می دهند. با این وجود، حرکت ماه به ثور خاکی شما را مجبور می کند که یا تلاش کنید که آنچه می خواهید را محقق کنید، یا اینکه کلا آن را رها کنید. تبدیل افکار بلندپروازانه به نتایج ملموس به تلاش و تعهد فراوانی نیاز دارد، اما امروز کائنات دست خود را در دست شما گذاشته است تا رویاهای خود را به حقیقت تبدیل کنید.

ستارگان متولد دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

فال روزانه