چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

حل مسائل حل نشده موجود در رابطه هایتان باید اولویت امروز شما باشد، مخصوصاً اگر به اشتباه بر این باورید که اطرافیان تان نیز نیازها، خواسته ها و اطلاعات مشترکی با شما دارند. ماه نوی سنبله دقیق در هشتمین منزل اشتراکات عمیق تان بلوا به پا می کند و باعث می شود که استواری و پایمردی مهم ترین دوستان خود را زیر سوال ببرید. با این حال، هنگامی که خواسته های خود از دیگران را بررسی می کنید به این نتیجه می رسید که احتمالاً بیش از حد خرده گیر شده اید. تنیدن یک تار در هم تنیده تر از همکاری و تشریک مساعی به شما کمک می کند تا همه پتانسیل های درونی خود را محقق کنید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه