یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

امروز التقاط گرایی تان در لباس پوشیدن شما مشهود است و می خواهید بیشتر خریدهایتان بازتابی از فردیت شما باشد. خورشید به حوت دمدمی مزاج و دومین منزل داشته های مادی شما وارد می شود و شما را با وسوسه افزودن چند قطعه منحصر به فرد به مجموعه تان اغوا می کند. اگر مراقب نباشید ممکن است راههای خلاقانه بیشتری برای خرج کردن پول پیدا کنید تا پس انداز آن، بنابراین اطمینان پیداکنید که آنچه می خرید با خواسته های فوری و همچنین اهداف بلندمدت تان هم راستا باشد. به یاد داشته باشید که ارزش شما با آنچه می خرید تعریف نمی شود، بلکه آنچه مهم است چیزی است که در قلب شما است.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه