شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

امروز از تعامل با اطرافیان تان نیرو می گیرید، مخصوصاً اگر این تمایل را داشته باشید که به آنها اجازه بدهید تا به شما کمک کنند. خوشبختانه، خورشید میزان مردم محور در یازدهمین منزل گروه های شما به همکاری با زحل ثبات آفرین می پردازد و بین شما و اطرافیان تان یک وابستگی متقابل را به وجود می آورد. متاسفانه، کنارآمدن با دیگران همیشه آسان نیست، اما می توانید از انتقادات سازنده آنها درس بگیرید. اعتماد به نفس کافی باعث می شود که حقیقتاً به نظرات و توصیه های دیگران توجه کنید، مخصوصاً اگر چیزی که می گویند آن چیزی نیست که می خواهید بشنوید. گوته می گوید: "پذیرفتن توصیه های خوب چیزی به جز تقویت توانمندی های انسان را در بر ندارد."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ریتا هیورث

نام کامل : مارگاریتا...

دیوید گلب

نام کامل : دیوید...

تیم رابینز

نام کامل : تیموتی...

فال روزانه