شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

امروز کمک کردن به دیگران، بیشتر از حد انتظارتان به شما احساس رضایت قلبی می دهد، حتی اگر به همین دلیل نتوانید به امور شخصی خود رسیدگی کنید. با این وجود، هنگامی که رفتار خودخواهانه یک نفر شما را ناراحت می کند، شادمانی شما تحت تاثیر قرار می گیرد و وسوسه می شوید که دیگر برای هیچ کس هیچ کار مثبتی انجام ندهید. با این وجود، هنوز هم بخشش رنجش های جزئی بهترین کار است، زیرا اگر بزرگواری به خرج ندهید، نمی توانید از خودتان رضایت داشته باشید. نادیده گرفتن خطای دیگران به آنها امکان می دهد تا به هنگام نیاز، لطف شما را جبران کنند.

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه