پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

گاهی می خواهید انسانهایی که متحمل زخم های عاطفی شده اند را زیر پر و بال خود بگیرید و از آنها در برابر ستمگری جهان حمایت کنید. با این حال، اگر می خواهید نقش یک دایه مهربان را برای همه بر عهده بگیرید، بازگشت ماه به نشانه حساس شما دردسرآفرین خواهد شد. اگر اهمیت ایجاد مرزهای مشخص را نادیده بگیرید، شرایط را برای شکست خود فراهم کرده اید. اینکه به خوشبختی دیگران اهمیت بدهید یک موضوع است؛ اما هنگامی که برای خوشحال کردن دیگران نیازهای خود را قربانی می کنید ماجرا به کلی فرق می کند. مهربانی قابل تحسین است، اما قربانی کردن خودتان مخرب خواهد بود.

فال روزانه