شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

امروز حفظ تعادل در خانه می تواند کار دشواری باشد، مخصوصا اگر کسی شما را وسوسه می کند تا همه چیز را کنار بگذارید و به فعالیت های مُفرّحی مشغول شوید. در حال حاضر، شما به همه چیز با دید مثبت نگاه می کنید، اما فقط به این خاطر که به نظر می رسد که یک پیشنهاد دقیقا متناسب با خواسته های شما است وسوسه نشوید و اجازه ندهید که یک هوس ناگهانی باعث شود که بی گدار به آب بزنید. امروز شرایط جدی و بغرنج است و اگر در اولویت های خود تعادل برقرار نکنید، ممکن است خود را به دردسرهای غیرضروری بیندازید.

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه