پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

احتمالا امروز جمع دوستان و اطرافیان تان برای شما منبع نگرانی و دغدغه هستند، اما در عین حال این پتانسیل را دارند که مرحمی بر زخم های اعماق وجود شما باشند. شاید احساس کنید که دیگران شما را کاملا درک نمی کنند، یا اینکه به جای آنکه جزئی از گروه باشید به حاشیه رانده شده اید. با این حال، احتمالا این حس انزوا به کسی ربطی ندارد و از درون خودتان نشأت می گیرد. به ترس ها و تردیدهایی که با کسی در میان نگذاشته اید فکر کنید و این را در نظر بگیرید که اگر ریسک کنید و لایه دیگری از وجود خود را به نمایش بگذارید چه خواهد شد. شکسپیر می گوید: "هیچ میراثی از صداقت گرانبهاتر نیست."

فال روزانه