یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

تمرکز شما روی صمیمی ترین رابطه هایتان و روش برقراری رابطه عاطفی با نزدیکان و عزیزانتان قرار می گیرد. شناور شدن خورشید به سمت حوت همدل و هفتمین منزل شراکت باعث می شود انتظارات خود از عشق و دوستی را دوباره مورد ارزیابی قرار دهید. تزریق حساسیت بیشتر به تعاملات تان شما را قادر می سازد تا به احساسات دیگران بهتر توجه کنیدو برای پر کردن فاصله خود با آنها تلاش کنید.ممکن است به نظر برسد که مرزها محو شده اند، اما حفظ اعتقادات اصلی تان به همان اندازه پذیرش نقطه نظرات دیگران اهمیت دارد. تصدیق موضع دیگران نبایدمستلزم فداکردن نظرات خودتان باشد. احترام یک خیابان دوطرفه است.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

Matt Dillon

نام کامل : متیو...

John Travolta

نام کامل : جان...

فال روزانه