چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

امروز به نظر می رسد که دروازه های ارتباط در حال بسته شدن هستند و شما نگرانید که مبادا فرصت بیان دغدغه های خود را پیدا نکنید. اگرچه اعتقاد دارید که هنوز هم فرصت هست، اما باید فوراً لب به سخن بگشایید. در عین حال، گفتگوی بی پرده درباره موضوعات حساس بسیار طاقت فرسا به نظر می رسد و حتی فقط با فکر کردن به آن از رمق می افتید. راه آسان را انتخاب نکنید، چرا که کارتان دشوارتر خواهد شد. هیچ چیز بدتر از دست دادن فرصتی نیست که می تواند زندگی شما را تغییر دهد. روث گوردون می گوید: "شهامت مثل ماهیچه است؛ هرچه بیشتر از آن استفاده کنید بیشتر تقویت می شود."

ستارگان متولد چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه