پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

مدتی است که زندگی به تدریج دشوارتر می شود، اما در عین حال این به شما فرصت کسب آمادگی برای شتاب حیرت انگیز فعلی را داده است. ماه کامل جدی، سومین منزل ارتباطات شما را تحت تاثیر قرار می دهد و چنان شما را در اطلاعات گوناگون غرق می کند که درک همه آنها بسیار دشوار می شود. سعی نکنید به چیزی دست پیدا کنید که غیرممکن است؛ وقت شما نامحدود نیست. جالب اینجا است که اگر اهداف خود را کمی کوچکتر کنید، نتایج حاصل از زحمات تان دوچندان می شود. اگر به اتمام رساندن کارهایی که بر عهده دارید یک یا دو روز دیگر هم طول کشید زیاد به خودتان سخت نگیرید. اَدِل لِئون می گوید: "یک شاهکار، روزگاری یک کار در دست انجام بوده است."

ستارگان متولد پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

فال روزانه