شنبه ۲۵ خرد ۱۴۰۳

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

امروز اگر نتوانید برای خرج پول های خود تصمیم گیری کنید، روز خوشی را در پیش نخواهید داشت. با حفظ مسئولیت پذیری خود، برای بودجه ای که در اختیار دارید برنامه ریزی کنید، در غیر اینصورت خیلی زودتر از آن چیزی که انتظار دارید خودتان را در یک وضعیت مالی بغرنج قرار خواهید داد. به هر حال، احتمالا پس انداز هوشمندانه ترین کاری است که در حال حاضر از دست تان بر می آید، در غیر اینصورت به راحتی می توانید خودتان را وسوسه کنید تا چیزی را بخرید که واقعا نیازی به آن ندارید. اگر برای خرید چیزی تردید دارید، چند روز صبر کنید تا خواسته هایتان برای شما روشن تر شود. کرِگ بروس کمدین می گوید: "معمولا برای چیزی که ارزش صبر کردن دارد باید صبر کنید."

ستارگان متولد شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فال روزانه