چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

امروز انتظارات غیرمنطقی دوستان و اطرافیان تان می تواند شما را در موقعیت ناخوشایندی قرار بدهد، بنابراین برای جلوگیری از سوءتفاهم، در بیان آنچه که می توانید و آنچه که نمی توانید روراست باشید. توانایی شما برای مدیریت بحران با استفاده از یک لبخند می تواند نجات بخش شما باشد. در این میان، ماه نوی سنبله به یازدهمین منزل اهداف بلندمدت شما هجوم می آورد و نیاز فزاینده شما به برنامه ریزی برای آینده را تقویت می کند. اِدموند هیلاری می گوید: "ما قلّه را فتح نمی کنیم، بلکه بر خودمان چیره می شویم."

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه