پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

شما می خواهید که همه چیز مثل واگنهای قطار پشت سر هم و مرتب قرار بگیرد، اما احتمالاً نمی دانید که چگونه باید راهی به سوی موفقیت برای خود بسازید. برای اینکه به اهداف تان برسید، باید یک شالوده مستحکم را بر زمین استوار بنا کنید. با این حال، در شرایطی که ناهید جذاب در چهارمین منزل ریشه های شما به مخالفت با نپتون مبهم برخاسته است، تشخیص استواری و استحکام دشوار است. اولویت بندی به شما کمک خواهد کرد تا به زندگی خود ثبات ببخشید، اما داشتن یک ذهن باز نیز ضروری است. مارگارِت آت وود رمان نویس می گوید: "هنگامی که هیچ چیز حتمی نیست، همه چیز ممکن است."

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه