چهارشنبه ۲۹ شهر ۱۳۹۶

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز هنگامی که نوبت به مسائل کاری می رسد، کوچک ترین موارد هم بسیار مهم به نظر می رسند. حضور ماه نوی سنبله سخت کوش در دهمین منزل جایگاه اجتماعی تان شما را ترغیب می کند تا مهارت هایی که باعث رشد حرفه ای تان می شوند را تقویت کنید. جالب اینجاست که محدودکردن دامنه تمرکزتان فرصت موفقیت و رشد را گسترده تر می کند. سورِن کی یِرکِگارد می گوید: "زندگی ما همیشه بیان کننده نتیجه افکار غالب ما است."

ستارگان متولد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه