چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه قوس: آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر

امروز شور و سرزندگی شما تا به حدی است که دوستان و اطرافیان تان با تعجب به شما نگاه می کنند و نمی دانند که چگونه می توانند از شما عقب نمانند. با این وجود، احتمالا به این هم فکر می کنند که چگونه می توان شما را کمی آرامتر کرد تا پیش از آنکه کاری را از پیش ببرید، هدف را گم نکنید یا انرژی خود را بر باد ندهید. خوشبختانه خودتان بهتر از دیگران می توانید بر رفتارتان نظارت داشته باشید. برنامه ریزی برای توجه به همه پیامدهای اعمال تان شما را قادر می سازد تا پیش از آنکه خوش بینی لگام گسیخته تان مشکل آفرین شود، آن را کنترل کنید. خودداری را بیاموزید تا بتوانید هر چیزی را یاد بگیرید.

ستارگان متولد چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه