پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

شما می خواهید قهرمانی باشید که روز خارق العاده ای را برای خود رقم می زند، اما در عین حال، نمی خواهید که در کانون توجه قرار بگیرید. شما پشت صحنه را به استیج ترجیح می دهید و از به کار گرفتن قدرت تان در یک گروه لذت می برید. با این حال، احتمالا بخاطر کمک ها و تلاش های خود در روزهای پیش رو مورد تحسین و تمجید قرار خواهید گرفت. لزومی ندارد که به دنبال تحسین دیگران باشید، اما هنگامی که مورد تحسین قرار می گیرید لطف دیگران را بپذیرید. کنفسیوس می گوید: "به خودتان احترام بگذارید تا دیگران هم به شما احترام بگذارند."

فال روزانه