پنجشنبه ۷ بهم ۱۴۰۰

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

ممکن است در نتیجه شاهکاری که کسی انتظار آن را از شما نداشته، یک سرمایه بادآورده را نصیب خود کنید. احتمالا همه به شما افتخار می کنند و شما هم از خودتان راضی هستید. این فقط آغاز یک تغییر جدید و فرخنده در زندگی شما است. اگر مشکل مالی پیش نیاید،از اینجا به بعد کار شما روی غلتک افتاده است.

ستارگان متولد پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

Frank Miller

نام کامل : فرانک...

Alan Cumming

نام کامل : آلن...

فال روزانه