دوشنبه ۲ خرد ۱۴۰۱

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

امروز همه مرموزتر به نظر می رسند، انگار که تمام چیزهایی که ممکن است باعث نگرانی شما شود را افشا نمی کنند. البته شما بدبین نیستید، اما کنجکاوید که بدانید چه چیزی از دید شما پنهان نگه داشته شده است. متاسفانه سوال پرسیدن کمکی به شما نمی کند؛ سماجت شما فقط باعث خواهد شد که قفل دهان ها محکم تر شود. بهترین کاری که می توانید بکنید این است که زندگی خودتان را بکنید. بجای آنکه حال و هوای خود را به اعمال و رفتار دیگران وابسته کنید، امنیت عاطفی را از درون خودتان جستجو کنید و بگذارید بقیه به کار خود مشغول باشند. هر چیزی که لازم باشد که شما سر از آن در بیاورید، در زمان مناسب آشکار خواهد شد.

ستارگان متولد دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

فال روزانه