دوشنبه ۱۰ فرو ۱۳۹۹

فال روزانه میزان: مهر

۲ مهر - ۱ آبان

۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر

از حسادت های بیجا دست بردارید. این حسادت هم می تواند در مورد مسایل مالی و هم در مورد مسایل عاطفی باشد. اگر احساسات خود را کنترل نکنید، آنچه که به دست آورده اید را نیز از دست خواهید داد. یکی از دوستان تان از شما کمک خواسته، مراقب باشید زیرا این کار حاشیه های زیادی دارد و ممکن است در نهایت شما را توی دردسر بیاندازد. بنابراین تا جایی پیش روید که درگیری ها دامن شما را نگیرد.

ستارگان متولد دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

فال روزانه