مشخصات متولد اسفند: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

 • سمبل: The Fish
 • المنت: آب
 • گروه: Theoretical
 • قطب: Negative
 • سیاره: Neptune, Jupiter
 • مشخصه مورب: Mutable
 • قانون خانه: Twelfth
 • رنگ: Sea-Green
 • سنگ شانس: Moon Stone
 • نشانه مقابل: Virgo
 • نشانه چینی: خرگوش
بهترین شعار این نماد آرام و پرعاطفه، "درک" است. آسانگیر است و عموما پذیرای اطرافیان خود است. اغلب با شخصیت های متنوعی دمخور است. تمایل او برای اینکه خود را از نظر عاطفی برای دیگران صرف کند، برای ایجاد رایحه آرام بخش همدلی مناسب است. بودن در کنار متولدین حوت آرامش بخش است. علیرغم اینکه بعید است نقش رهبری داشته باشد، اما حضور این نماد در هر آرمانی که قلبا بخواهد قوی و پرشور است.
حوت در ضمیر متولد حوت، قلب یک عاشق جان سخت می تپد. عاشق پیشه، حساس و به شکل استثنائی سخاوتمند است. متولد این نماد، برای صمیمت اهمیت زیادی قائل است. او یک عاشق پرحرارت است که باید یک رابطه واقعی با جفت خود را احساس کند. خوشگذرانی های کوتاه و رابطه های عشقی ظاهری را به هیچ شکلی نمی تواند تحمل کند.
متولد مهربان حوت یکی از بهترین دوست هایی است که یک نفر می تواند داشته باشد. در واقع، آنها نیازهای دوستان را نسبت به نیازهای خودشان در اولویت قرار می دهند. آنها وفادار، متعهد، حامی و مهربان هستند و هیچ مشکلی برایشان آنقدر بزرگ نیست که در پی حلش بر نیایند. هر زمان که چالش بزرگ یا کوچکی برای خانواده یا دوستانشان پیش بیاید، برای بهبود وضعیت با تمام وجود حاضر خواهند بود. متولدین حوت به دلیل حس درونی عمیق خود اغلب بدون نیاز به اینکه کسی چیزی بگوید، شرایط نامساعد را احساس می کنند. آنها ذاتا مایل به ابراز احساسات خود هستند و تردیدی در نشان دادن حس خود به اطرافیانشان ندارند. نوشتن یک ترانه یا خریدن یک هدیه معنی دار از روی صمیمیت در مورد آنها جای تعجبی ندارد. آنها ترجیح می دهند دیگران هم مانند آنها با خودشان رفتار بی آلایشی داشته باشند. ارتباط و مراوده با عزیزان برای آنها از همه چیز مهم تر شمرده می شود.
متولدین حوت رویاپرداز و وابسته به حس درونی خود هستند. آنها در موقعیتهایی بیشتر احساس راحتی می کنند که از ذات خلاق آنها در آرمان های بشردوستانه استفاده می شود. برخی از مشاغل مناسب برای این نماد عبارتند از وکالت، آرشیتکت، دامپزشک، موسیقیدان، مددکار اجتماعی، و طراح بازی. عبارت کلیدی این نماد، "من اعتقاد دارم" است. برای آنها مهم است که احساس نیرومندی پشت تلاش هایشان باشد. متولدین حوت که تحت تاثیر نیاز به ایجاد بهبود در زندگی اطرافیان خود قرار دارند، دستگیرترین افراد هستند و پا را فراتر از حد وظایف خود خواهند گذاشت. این نماد، حساس، به شدت مهربان، سختکوش، متعهد و قابل اعتماد است و واقعا می داند چگونه باید مغز موضوع را بشکافد. آنها می توانند در حل مساله عملکرد فوق العاده ای از خود نشان دهند. اغلب متولدین حوت زیاد به پول فکر نمی کنند و بیش از آنکه به فکر پول باشند، به دنبال رویاها و اهداف خود هستند. اما از آنجایی که بیشتر اوقات پول یکی از مولفه ها برای رسیدن به خواسته هایشان است، از در اختیار داشتن نقدینگی مورد نیاز خود اطمینان حاصل می کنند. ابعاد ذهنی آنها در این حوزه می تواند دو حالت داشته باشد. از یک طرف بدون فکر خرج می کنند و خرج می کنند و خرج می کنند، و از طرف دیگر به شدت خساست به خرج می دهند. اما در نهایت به نظر می رسد همیشه مقدار کافی برای انجام خواسته های آنها در زندگی وجود دارد.

نقاط قوت

دارای حس درونی، مهربان، هنرمند، آرام، باهوش، اهل موسیقی

نقاط ضعف

می تواند قربانی یا به خاطر عقایدش کشته شود، ترسو، بیش از حد اعتماد می کند، غمگین، تمایل به فرار از واقعیات دارد.

دوست دارد

بدن ضعیف، هیکل گاهی نحیف تا متوسط، احساساتش به آسانی در چهره اش هویدا می شود.

دوست ندارد

افرادی که فکر می کنند همه چیز را می دانند، گذشته ای که مرتبا به فکر خطور می کند، مورد انتقاد قرار گرفتن، هرگونه ظلم

بهترین محیط

رو یا نزدیک آب، مخصوصا دریا. سینما.

نشانه ها