دوست پنهان و حیوان ناسازگار

ما در این مطلب درباره مثلث های قرابت که از نماد طالع بینی مان و دو نماد سازگار دیگر به نام متحدان تشکیل می شوند- توضیحاتی ارائه کردیم. علاوه بر اینها، در اینجا به شرح عبارات دوست پنهانی و حیوان ناسازگار به همراه معنی، تاریخچه و استفاده عملی آنها می پردازیم.

یک دوست پنهانی فردی است که همیشه می توانید روی او حساب کنید. او هیچ وقت شما را ناامید نمی کند و همیشه حامی شما است و پشت شما را خالی نمی کند. او در خوشی و ناخوشی بهترین متحد شما است. اگر سال بدی داشته باشید و دوست پنهانی شما سال خوبی داشته باشد، او مقداری از شادی خود را به شما می بخشد و به شما کمک می کند تا سریع تر از آن شرایط نامناسب خارج شوید. همین وضعیت برای سایر متحدان شما در مثلث قرابت نیز صادق است.

توجه داشته باشید که اگر نماد حیوان شما یانگ باشد، دوست پنهانی شما یین و اگر نماد حیوان شما یین باشد، دوست پنهانی شما یانگ خواهد بود.

 

حیوان ناسازگار که به نام حیوان متعارض نیز شناخته می شود –همانطور که در نگاه اول قابل تشخیص است- متضاد چیزی است که متحدان و دوستان پنهان شما هستند. این ها حیواناتی هستند که مستقیما در طرف مقابل شما در اسطرلاب قرار دارند. اینها افرادی هستند که هیچ نقطه مشترکی با شما نداشته یا نقاط مشترک کمی با شما دارند.

توجه داشته باشید که اگر نماد حیوان شما یانگ است، حیوان ناسازگار شما هم یانگ خواهد بود و اگر نماد حیوان شما یین باشد، حیوان ناسازگار شما نیز یین خواهد بود.

اگر شما موش هستید دوست پنهان شما گاو و حیوان ناسازگار شما اسب است.

اگر شما گاو هستید دوست پنهان شما موش و حیوان ناسازگار شما گوسفند است.

اگر شما ببر هستید دوست پنهان شما خوک و حیوان ناسازگار شما میمون است.

اگر شما خرگوش هستید دوست پنهان شما سگ و حیوان ناسازگار شما خروس است.

اگر شما اژدها هستید دوست پنهان شما خروس و حیوان ناسازگار شما سگ است.

اگر شما مار هستید دوست پنهان شما میمون و حیوان ناسازگار شما خوک است.

اگر شما اسب هستید دوست پنهان شما گوسفند و حیوان ناسازگار شما موش است.

اگر شما گوسفند هستید دوست پنهان شما اسب و حیوان ناسازگار شما گاو است.

اگر شما میمون هستید دوست پنهان شما مار و حیوان ناسازگار شما ببر است.

اگر شما خروس هستید دوست پنهان شما اژدها و حیوان ناسازگار شما خرگوش است.

اگر شما سگ هستید دوست پنهان شما خرگوش و حیوان ناسازگار شما اژدها است.

اگر شما خوک هستید دوست پنهان شما ببر و حیوان ناسازگار شما مار است.