محاسبه گر طالع بینی چینی

محاسبه گر طالع بینی چینی براساس سال نوی خورشیدی کار میکند. شما میتوانید نشانه طالع چینی خود را از سال 1924 تا 2043 تشخیص دهید. کاربرد سال های آینده در صورتی است که قصد برنامه ریزی ازدواج یا تولد  فرزندتان را دارید.